Skip to content

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

 1. Opdrachtnemer: Samen met Stephanie is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en tevens opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever: degene met wie Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst: wanneer wordt gesproken over een overeenkomst of opdracht wordt hiermee bedoeld: elke gemaakte afspraak, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 4. Webshop: de mogelijkheid om online bestellingen te plaatsen via www.samenmetstephanie.nl.
 5. Diensten: omvat alle diensten, waaronder trajecten, losse sessies, workshops en online programma, van Opdrachtnemer.
 6. Losse sessie: de dienst waarbij de Opdrachtgever enkel één sessie boekt bij Opdrachtnemer.
 7. Cursus: de dienst waarbij de Opdrachtgever een cursus, training of masterclass volgt waarbij de dienst online wordt gevolgd door middel van werkboeken, mails, video’s en/of online meetings.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, uiting, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk is uitgesloten in welk geval expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.
 4. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 4. aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de overeenkomst schriftelijk zowel door Opdrachtnemer en Opdrachtgever is bevestigd. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.
 2. Wanneer de Opdrachtgever via de webshop een dienst of product van Opdrachtnemer afneemt, komt de overeenkomst tot stand na betaling van de dienst of het product.
 3. De door Opdrachtnemer opgestelde offerte en overeenkomst wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Opdrachtnemer alleen, wanneer deze door haar schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

 

Artikel 5 uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft, naar aanleiding van de gesloten overeenkomst, een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden geheel zelfstandig uit, maar is vrij om derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 6 Uitvoering door derden

Opdrachtgever stemt ermee in, dat Opdrachtnemer de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan haar bedrijf of zo nodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW. Inschakeling van derden zal in overleg gebeuren met de Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Facturatie en betaling

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de Opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van Opdrachtnemer of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de Opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.
 3. De factuur zal betaald moeten worden voor aanvang van de dienst en binnen de aangegeven termijn in lid 4 van dit artikel, in ieder geval voor aanvang van een volgende dienst, tenzij anders is afgesproken.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de door Opdrachtnemer verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is de Opdrachtgever, na een ingebrekestelling, in verzuim en is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Opdrachtnemer. Als deze mogelijkheid er is vermeld Opdrachtnemer dit op de offerte.
 6. De Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

 

Artikel 8 Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Wanneer de overeenkomst na het bevestigen van de overeenkomst, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende overeenkomst. Deze aanvullende overeenkomst zal op verzoek van de Opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.
 3. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de overeenkomst hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
 5. Indien een vast honorarium is afgesproken zal Opdrachtnemer aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

 

Artikel 9 Verplichtingen van Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer de juiste en volledige informatie heeft gekregen die Opdrachtnemer aan haar heeft gevraagd en nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich eraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.
 3. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst dient de Opdrachtgever en zijn deelnemers zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

 

Artikel 10 Rechten van Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om:
 2. De inhoud van een dienst tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
 3. De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van een dienst;
 4. De planning van onderdelen van een dienst ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen
 5. Te bepalen welke docent/trainer een dienst zal geven en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen;
 6. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een dienst voor aanvang geheel af te gelasten. De Opdrachtgever ontvangt hiervan bericht, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is aan opgave van reden, waarna de Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
 7. Bepaalde deelnemers te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat Opdrachtnemer verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de Opdrachtgever haar betalingsverplichting vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

 

Artikel 11 Annulering door, opzegging van en/of verhindering

 1. Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om afname van of deelname aan een dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen.
 2. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Opdrachtnemer en moet gebeuren binnen een termijn van 2 weken voor de start van de dienst.
 3. Bij een aanvraag tot annulering of opzegging zal eerst bekeken worden of er een oplossing is voor de reden van annulering of opzegging.
 4. Bij annulering of opzegging is Opdrachtnemer niet gehouden tot restitutie van het door Opdrachtgever betaalde bedrag en is Opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.
 5. Indien de annulering of opzegging de dienst “losse sessie” betreft, is opzegging mogelijk tot 72 uur voor de geplande sessie. Wordt de annulering of opzegging later ontvangen door Opdrachtnemer is zij niet verplicht tot restitutie van geldende tarief en is Opdrachtnemer verplicht tot betaling van het geldende tarief.
 6. Indien de annulering of opzegging de dienst “online programma” betreft, vervalt het recht tot annulering en opzegging wanneer de dienst binnen twee weken is afgerond. Om Opdrachtnemer tegemoet te komen is opzegging alleen mogelijk binnen 48 uur na de start van het online programma. Wordt de annulering of opzegging later ontvangen door Opdrachtnemer is zij niet verplicht tot restitutie van geldende tarief en is Opdrachtnemer verplicht tot betaling van het geldende tarief.
 7. Verplaatsing van geplande diensten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer. Gemiste diensten kunnen niet zonder meer worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging of vermindering van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever.

 

Artikel 12 annulering door Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder opgave van redenen een dienst (tussentijds) te annuleren. In een dergelijk geval heeft de Opdrachtgever het recht op terugbetaling van de door de Opdrachtgever betaalde bedragen met daarop in minder gebracht de inmiddels geleverde prestaties van Opdrachtnemer.
 2. Bij ziekte van Opdrachtnemer zal eerst gekeken worden naar een mogelijkheid om het tijdstip van uitvoering van de dienst te verplaatsen. Is voorgaande optie niet mogelijk, wordt de overeenkomst opgezegd en vervalt de betalingsverplichting van Opdrachtgever. Eventuele reeds gedane betalingen, met daarop in minder gebracht de reeds geleverde diensten, worden door Opdrachtnemer zo snel mogelijk en uiterlijk 30 dagen na opzegging teruggestort op het bij Opdrachtnemer bekende bankrekeningnummer.
 3. Wanneer een Opdrachtgever wordt doorverwezen door Opdrachtnemer wordt de overeenkomst ontbonden, waarbij Opdrachtgever haar geldt terugkrijgt, met daarop in minder gebracht de reeds geleverde diensten.

 

Artikel 13 Opschorting en beëindiging

 1. Opdrachtnemer is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):
 2. de Opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
 3. de Opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
 • na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of
 1. de Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
 2. de Opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of
 3. de Opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over haar vermogen.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is de Opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door Opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de gehele schade in rechte te vorderen.
 5. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

 

(Online) cursussen en digitale producten

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) cursussen en digitale producten die worden aangeboden door Opdrachtnemer.
 2. Na het plaatsen van de bestelling, ontstaat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een overeenkomst met betalingsverplichting.
 3. De online cursus of het digitaal product is een levering van digitale inhoud. Nadat Opdrachtgever toegang heeft tot deze cursus of het digitale product, is ontbinding niet meer mogelijk. De Opdrachtgever die tevens consument is, doet bovendien afstand van het recht van ontbinding.
 4. Voor cursussen die op een bepaalde dag of een bepaald tijdstip plaatsvinden, bij zowel op locatie of online, waarbij aanwezigheid van Opdrachtgever noodzakelijk is voor deelname, is het ontbindingsrecht uitgesloten.
 5. De (online) cursus is persoonsgebonden. De inhoud en inloggegevens mogen nimmer aan derden worden verstrekt. Wanneer Opdrachtnemer vermoedt dat verstrekking van inhoud en/of inloggegevens worden gedeeld, mag Opdrachtnemer de Opdrachtgever toegang weigeren tot de (online) cursus.
 6. Online cursussen kunnen ten behoeve van verbetering tussentijds gewijzigd en aangevuld worden. Deze wijzigingen of aanvullingen geven geen recht op schadevergoeding aan Opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer heeft tegenover Opdrachtgever een inspanningsverplichting. Er kan geen enkele garantie gegeven worden wat betreft het te behalen resultaat of de te behalen resultaten bij Opdrachtgever.
 8. Opdrachtnemer kan en mag de webshop of de online cursus tijdelijk buiten werking stellen of toegang tijdelijk weigeren, indien dit nodig is of onoverkomelijk is, bijvoorbeeld wegens onderhoud. Hierdoor ontstaan geen recht op schadevergoeding of restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop Opdrachtnemer geen invloed uit kan oefenen. Opdrachtnemer kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk tegenover de Opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de Opdrachtgever of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, de informatie die gegeven is in een cursus of masterclass, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie. tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtgever en een slechte uitvoering van de door Opdrachtnemer gegeven instructies.
 5. Wanneer er sprake is van schade is deze schade beperkt tot het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De door Opdrachtnemer opgegeven termijnen kunnen niet beschouwd worden als fatale termijnen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een opgegeven termijn worden overschreden.

 

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten Opdrachtnemer haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.
 3. Als Opdrachtnemer, door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de Opdrachtgever Opdrachtnemer niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 16 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

 1. Alle informatie die verkregen zal worden zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die aan Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen is van de Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of Opdrachtnemer daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.
 2. De Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in het kader van de overeenkomst van Opdrachtnemer of andere Opdrachtgever heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtnemer of de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

 

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten van de door Opdrachtnemer ontwikkelde trainingen, programma’s, enquêtes, (onderzoeks)vragenlijsten, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, e-zine, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit haar werkzaamheden en software die zij gebruikt berusten bij Opdrachtnemer of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.
 2. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 17.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het niet toegestaan om enig door haar aan de Opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
 4. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door Opdrachtnemer geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 18 Persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met de Opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
 2. Van opdrachtgever wordt verwacht dat hij of zij zelf zorgdraagt voor het handhaven van de geldende privacy wet- en regelgeving.

 

Artikel 19 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door de Opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Opdrachtnemer.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.
 3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.